İş HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve şlenmesi Politikası (“Politika”), İş Holding AŞ.’nin (İş Holding”) iş ortaklarna, iştiraklerine, hissedarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, ziyaretçilerine ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilere, beraber çalştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firmalara, sanatçılara ve müşterilerine ait elde ettiği Kişisel Verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine, saklanmasına, silinmesine, yok edilmesine, anonim hâle getirilmesine, aktarılmasına, ilgili kişinin aydınlatılmasına ve veri gvenliğinin sağlanmasına ilikin beyanlarını içermektedir.

Veri sorumlusu İş Holding, 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) ön gördüğü ilkeler kapsamında; kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, KVKK kapsamında imha süreleri içinde yahut kişisel verileri işlenen kişinin talebi ile silinmesi, yok edilmesi, anonim hâle getirilmesi, aktarılmas, ilgili kişinin kiisel verilerinin işlenmesi ve saklanması hususlarında aydınlatılması ve rızasının alınması ile veri güvenliğinin sağlanmasıyla KVKK’dan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmektedir.

İşbu Politika, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine isholding.com internet adresinden ulaşılabilen İş Holding’e ait kurumsal web sitesi üzerinden sunulmaktadır.

2. Tanımlar

Aşağıda açıklanan tanımlar Kanun’da da yer almakta olan tanımlardır:

Mevzuat: Kişisel verilerin saklanmas, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder.

Aık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

Anonim Hâle Getirme: Kişisel Verilerin, baka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilikilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

İlgili Kişi/ Veri Sahibi: Kiisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tzel kişilerin veri sorumlular sicili kapsamındaki yükümllükleri ile ilgili olarak İş Holding adına Kurul ile irtibatı sağlayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan başvuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda İlgili Kişi/Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılğa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte olan ve kişilerin ırkı, etnik kkeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inanları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel yönelimi ve cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik verileri ile ilgili olan Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmu olan verileri ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamnda Veri Sorumlusu İş Holding’dir.

Veri İşleyen: İş Holding’in verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3. Uygulama

İş Holding olarak;

 • Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşaıdaki genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizi,
 • Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri, tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması talepleri için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amalarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amalara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hallerde rıza beyanları/formları aracılığıyla akça bilgilendirmekte olduğumuzu,
 • Kişisel verileri, Veri sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğimizi,
 • Kişisel verileri yrürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceğimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde de kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

4. Kişisel Veriler

İş Holding ile olan ilişkiye dayalı olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamnda toplanabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve sair kimlik bilgisi.

İletişim Bilgisi: İletişim adresi, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri işlenecek kişi ile iletişime geçilmesine ve kendisine ulaşlabilmesine imkân veren ve verileri işlenecek kişi tarafından İş Holding’e verilen bilgiler.

Eğitim Bilgileri/Mesleki Bilgiler: Mezun olunan okullar ile sair akademik bilgiler (lisans, yüksek lisans, doktora vb.), halihazırda ve varsa daha önce çalışılan kamu/özel kurum veya kuruluş bilgileri, akademik/mesleki pozisyon bilgisi gibi verileri işlenecek kişinin eğitim ve meslek hayatına ilişkin verileri işlenecek kişi tarafından İş Holdinge verilen bilgiler.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: İş Holding’in doğrudan işleme amacı olmamakla birlikte, ş Holding’e sunulan bilgiler arasında yer alan ve dolaylı olarak edinilen; mensup olunan din, felsefî inanç, siyasî düşünce ve kişisel sağlık verileri ile ihtiyari olarak belirtilmiş olabilecek olan üye olunan diğer derneklere ait bilgiler veyahut üye olunan sendika bilgileri.

Çalışan İşlem Bilgisi: Çalışanlarn ve stajyerlerin eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve sreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme sreçleri (İngilizce, genel yetenek sınavları, kişilik envanteri vs.), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, dı arama ekibi puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saatleri bilgileri.

Finans Bilgisi: Finansal ve maaş detayları, çalşanlara özel kredi risk raporları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri ve sair bilgiler.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Adli ve idari makamlarla yazışmalarda; makamlara İş Holding tarafından sunulan yahut makamlarca İş Holding’e verilen bilgiler, İş Holding aleyhine açılan, İş Holding tarafından açlan yahut ş Holding’in taraf olmamakla birlikte ihbar olunan sıfatı ve başka bir nedenle takip etmesi gereken dava dosyalarına ait bilgiler

İşlem Gvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkş bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi,…

Lokasyon Bilgisi: Bulunulan yerin konum bilgileri.

Özlük Bilgisi: İş Holding çalışanlarına ait bordro bilgileri, disiplin soruşturmaları, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb. bilgiler.

Pazarlama Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, anketler, çerez kayıtlar, kampanya çalışmalarıyla elde edilen bilgiler.

5. Kiisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Sebepleri

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İş Holding’in esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş Holding ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yneticilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalıılan ve/veya alışılacak tedarikçi firmaların, sanatçıların ve müşterilerin arasında ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak hak ve yükümllüklerine ilişkin konularda iletişimin salanması ve ilgili hak ve yükmlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle İş Holding arasındaki iletişim ve işbirliğinin gçlendirilmesi ve taraflar arasındaki hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • İş Holdingin tantımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,
 • İş Holding’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • İş Holdingin kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Adli ve idari makamlar ile eitli kurum ve kuruluşların talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulmas,
 • Yasal yükümlülükleri kapsamnda İş Holding tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

İş Holding tarafından kişisel veriler, ş Holding’e başvuru yapılması ve/veya iletişime geçilmesi halinde fiziki olarak veya isholding.com adresindeki web siteleri başta olmak üzere e-mail, telefon elektronik ortamdan aktarılan bilgi ve belgeler vasıtasıyla, ayrıca İş Holding ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında verilen bilgiler vasıtasıyla yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

İş Holding, kiisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak zere, birincil ve ikincil tüm mevzuat ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere kişisel veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, tarafımızla akdedilen sözleşmeler, tarafımıza yapılan başvurular, İş Holding’in şirket merkezine yapılan ziyaretler, kurumsal web sitesine yapılan ziyaretler, sosyal medya hesapları ile aracılığyla kameralar ve diğer benzer vasıtalarla ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İ Holding’in faaliyetlerini srdürlebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, İş Holding tarafından, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngrülmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükmlülüün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşlmasının da gerekli olması durumunda ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağda belirtilen kişilere de aktarabilir:

 • İş Holding’in yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve esas sözleşmesi kapsamndaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi iin gerekli olması durumunda, ş Holding’in doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdşı iştirakleri, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığ kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile İş Holding’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan İş Holdingin meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.
 • Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili ilem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

8. Veri Sahibi/İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verileri işlenen kişiler, İş Holding’e başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse işlenme nedenine, hangi verilerinin ilendiğine ve ilenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep etme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığ üçüncü kişileri öğrenme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK ve ilgili mevzuat kapsamnda kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini; düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğranılması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nn 28. maddesinde düzenlenen istisna hâlleri saklıdır.

9. İlgili Kişilerin Başvuru Yolları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talep, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte, yazıl ve ıslak imzalı olarak “Rzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sok. No:10 Beykoz/İSTANBUL”adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi isholding@hs01.kep.tr güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından İş Holding AŞ’ye daha önce bildirilen ve İş Holding AŞnin sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa “kvkk@isholding.com” adresine de iletilebilir.

10. Başvurulara Cevap Verme ve Süresi

Veri sahibinin başvurusunda yer alan talepler, talebin niteliğine balı olmak üzere en geç otuz gün içinde olmak şartıyla en kısa srede İş Holding tarafından sonuçlandırılır. Fakat talep sonucu başlatılan söz konusu işlemin ayrıca maliyet gerektirdiği durumlarda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret İş Holding tarafından veri sahibinden talep edilebilir. Talep, İş Holding tarafından kabul edilebileceği gibi gerekçesi açklanarak reddedilebilir ve sonuç, yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla ilgili veri sahibine bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, talebin gereği yerine getirilir ve talebin gereğinin yerine getirildiği de başvuru sahibine aynı usullerle bildirilir.

Veri sahibinin başvurusunun reddedilmesi, İş Holding tarafından verilen cevabın yetersiz bulunması veya mevzuatta belirtilen cevap süresinin ihlâl edilmesi durumunda; veri sahibi, cevabı ğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren ilk altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kişilik hakları ihll edilenlerin tazminat hakları saklıdır.

11. Kişisel Verilerin Silinme, Yok Edilme ve Anonimleştirme Şartları

İş Holding, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik ve farklı kanallar aracılıyla toplayarak işlediği kiisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddesi ve 5237 sayılı Trk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili mevzuatın ngördüğü süreler ve/veya kişisel verileri işleme amacnın gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu srelerin sona ermesi durumunda ise Kiisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Ynetmelik hükümleri ve sair mevzuat uyarınca silecek, imha edecek veya anonim hâle getirecektir.

12. Yürürlük

İşbu Politika, İş Holding’in internet sitesinde yaymlanmasıyla birlikte yürürlğe girer. İş Holding, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası üzerinde deişiklik yapma hakkını, mevzuat hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla sakl tutmak ile beraber Politika’da yapılacak değişiklikler ve güncel versiyonu da isholding.com internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

İş HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Mevzuat: Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder.

İlgili Kişi/ Veri Sahibi: Kiisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb.

İş Holding: stanbul Ticaret Sicil Müdürlğü’ne 933975 ticaret sicil numarası ile kaytlı ve Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok No:10 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan İş Holding Anonim Şirketini (“İş Holding”) ifade etmektedir

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamında Veri Sorumlusu İş Holding’dir.

rtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin veri sorumluları sicili kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak İş Holding adına Kurul ile irtibatı salayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan bavuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir.

2. Veri Sorumlusu

KVKK kapsamında iş ortağı, hissedar, yönetici, çalışan, çalışan aday, stajyer, ziyaretçi, beraber çalıştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firma, sanatı ve müşteri sıfatıyla paylaşılan tüm kişisel veriler; veri sorumlusu olarak belirlenen İş Holding tüzel kişiliği tarafından aşağda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

3. Kiisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde;

 • Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşağıdaki genel ilkelere, hukuka ve drüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiimizi,
 • Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri, tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması talepleri için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amaçlarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amaçlara yönelik faaliyetleriyle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hallerde rıza beyanları/formları aracılığıyla aıkça bilgilendirmekte olduğumuzu,
 • Kişisel verileri, Veri sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğimizi,
 • Kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması halinde de kişisel verilerin işlenme amaçları dorultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hale getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İş Holding’in esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konular doğrultusunda faaliyetlerin yürtülmesi,
 • İş Holding ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, çalan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalışılan ve/veya çalışılacak tedarikçi firmaların, sanatçıların ve mterilerin arasında ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin salanması ve ilgili hak ve yükmlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle İş Holding. arasndaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve taraflar arasndaki hukuki süreçlerin yürtülmesi,
 • İş Holding’in tanıtımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,
 • İş Holding’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hizmet politikalarınn yürütülmesi,
 • İş Holding’in kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütlmesi,
 • Adli ve idari makamlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarn talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulması,
 • Yasal yükümlülükleri kapsamında İş Holding tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 • Veri kayıplarnın önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, tarafmızla akdedilen sözleşmeler, protokoller, tarafımıza yapılan iş başvuruları, İş Holding’in şirket merkezine yapılan ziyaretler, kurumsal web sitesine yapılan ziyaretler, sosyal medya hesapları aracılığıyla kurulan iletişimler ve şirket merkezi girişinde ve ofisin belli alanlarındaki güvenliği sağlamak amacıyla konulan kameralar ve diğer benzer vasıtalarla, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, ş Holdingin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından ngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarm Amaçları

Kişisel verileriniz, İ Holding tarafından, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tarafından öngörlmesi veya mevzuat tarafından öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaılmasının da gerekli olması durumunda ilgili kanuni veya hukuki yükümllüklerinin yerine getirilebilmesi için ve bununla sınırlı olarak, yukarıda sayılan temel ilkelere ve KVKKnın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak olup, bununla birlikte, aşağıda belirtilen kişilere de aktarabilir:

 • İş Holding’in yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve esas sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, İ Holding’in doğrudan/dolayl yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığ kurum, kuruluşlarla, hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi üçüncü kişiler ile İş Holding’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan İş Holdingin meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.
 • Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili ilem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar ile veya yargı organları ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen kişiler, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ş Holding’e başvurarak; kiisel verilerinin işlenip işlenmediğini örenme; işlenmişse işlenme nedenine, hangi verilerinin işlendiğine ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilikin bilgi talep etme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin silinmesini ve/veya yok edilmesini; düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üüncü kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğranlması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 28. maddesinde düzenlenen istisna hlleri saklıdır.

7. İlgili Kişilerin Başvuru Yolları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde var olan hakların kullanılması ile ilgili talep, kimliği tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak “Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sok. No:10 Beykoz/İSTANBUL”adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi isholding@hs01.kep.tr gvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından İş Holding AŞ’ye daha nce bildirilen ve İş Holding AŞ’nin sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa kvkk@isholding.com” adresine de iletilebilir.