1) Gizlilik Politikası

İş Holding Anonim Şirketi ve grup şirketleri işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İlenmesi Politikası ile https://www.isholding.com/ adresli web sitesinin kullanım koşulları konusunda; Web Sitesi’ne bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızn, Web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kurulu niteliğindeki Web Sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek suretiyle ilke olarak Kullanıc’ya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadr.

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanım en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

2) Toplanabilecek Kişisel Veriler

İş Holding, Web Sitesi üzerinde, Kullanıcı’ların arzusuna bağlı olarak Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini, Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda İş Holding ile paylaşabileceği verilerin işbu Politika’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, İş Holding’in ve İş Holding ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; İş Holding insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini; İş Holding’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nn 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ilenecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Aktarım

İş Holding ayrıca, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasnı açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kiinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğnün korunması için zorunlu olması, Kullanıcı ile İş Holding arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmas,
- Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
- Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Kullancı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İş Holding’in meşru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi, size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek için hizmetlerinden yararlandığmız iş birliği iinde olduğumuz taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlaycıları ile ayrıca, hissedarmızla, doğrudan ya da dolayl olarak yurtiçi/yurtdışı itiraklerimizle paylaşabiliriz.

Yukarıda sayılan bu taraflar kişisel verilerinizi, KVKKnın 9. maddesinde sayılan kiisel verilen yurt dışına aktarılması şartlarını sağlamak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularnda saklayabilecektir. Bizimle paylaşmı olduğunuz tüm kişisel verileriniz, İş Holding nezdinde yer alan veri tabanında KVKK’nn 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kiilerle paylaşılmayacaktır.

5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarlması

İş Holding tarafından kişisel veriler sadece Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

6) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

İş Holding, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almay ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

İş Holding kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Ayrıca, İş Holding, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasnı sağlamak amacıyla hash, ifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

İş Holdingin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İş Holding bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Prosedür’de aşağıda düzenlenen yöntemlerle İş Holding’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Bu kapsamda kiisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı çncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarn düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVKK ve ilgili diğer kanun hükmlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınzı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakknıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKKnın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

İş Holding A.Ş.

İş Plaza, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:1 Beykoz İstanbul

8) Çerez (Cookie)

İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek erezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullancıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan kçük metin dosyalardır.

Web Sitesi’nde kullanılan çerezler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. İş Holding, çerezler aracılığıyla Web Sitesi’nin kullanışlılıını ve etkinliğini arttırmak için Web Sitesi’nin kullanm şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılmayacak ve/veya paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet taraycısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş erezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında taraycının Kullanıcı’yı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, sz konusu çerezlerin Web Sitesi’nin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

9) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasına işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddeye göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

10) Veri Sorumluları Siciline Kayıt

İş Holding, veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmalıdır.

- Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt bavurusunda aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır:
- Veri sorumlusu olarak İş Holding’in ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
- Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
- Kişisel verilerin aktarılabileceği alcı veya alıcı grupları.
- Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
- Kişisel veri gvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
- Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Kayıt bildiriminde sunulan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, söz konusu değişiklikler derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na bildirilir.

11) Politika’daki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartlar okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. İş Holding, işbu Politika’daki hükümleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Politika 07.10.2016 tarihi itibariyle yürrlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik yapılması halinde, Politika Kullanıc’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Bu doküman KVKK uyarınca şirket web sitesi kullanıcılarını, yatırımcıları, müşterileri ve tedarikçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KVKKnın Uygulanma Süreci (Geçiş Hükümleri & Yürürlük)

07.04.2016

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, ilgili kişilerin haklar, suçlar ve kabahatlere dair düzenlemeler hariç olmak üzere, diğer maddeler kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

07.10.2016

Kişisel verileri koruma kurulu kanunun yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde kurulacaktır.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, ilgili kişilerin haklar, suçlar ve kabahatlere dair düzenlemeler, kanunun yaymından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

07.04.2017

Kanunun yayım tarihinden önce hukuka uygun olarak alnmı rızalar, ilgili kişi tarafından 1 yıl içinde itiraz edilmediği takdirde Kanuna uygun alnmış rıza olarak kabul edilir.

Kanuna ilişkin tali mevzuat (yönetmelikler) yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde yürürlüe girecektir.

07.04.2018

Kanunun yayım tarihinden (07.04.2016) önce işlenen veriler yayım tarihinden itibaren 2 yıl içinde Kanunun ilgili hükümlerine uygun hale getirilecektir.