ÇEREZ POLİTİKASI

Tanımlar

İnternet Sitesi: “isholding.com” adresinde bulunan internet sitesidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Çerezler (Cookies): Sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’ye gönderilen küçük metin dosyalarıdır. erezler; Çevrimiçi Ziyaretçi’ye özel hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak, sayfa ieriklerini iyileştirmek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilmekte; bu bağlamda Çevrimiçi Ziyaretçi’nin cihazında belirlenen süre boyunca barınabilmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçi/İlgili Kişi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm kişilerdir. İlgili şirket politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Şirket: İş Holding Anonim Şirketidir.

Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılır?

Çerezler; bilgisayarlarda, tabletlerde, mobil cihazlarda ve diğer cihazlarda kullanıcıların siteyi kullanırken yaptığı hareketleri, kullanım alışkanlıklarını hakkında analizler yapmak ve bu bilgiler ışığında da internet sitelerini iyileştirmek ve kullanıcılara göre siteleri kişiselleştirmek için kullanılır.

Biz de İş Holding Anonim Şirketi olarak kurumsal web sitemiz olan isholding.com internet sayfamızda, siz ziyaretçilerimizin sitemiz ile nasıl etkileime geçtiğinizi tespit edebilmek ve sizlerin sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek adına çeşitli çerezler kullanmaktayız. Web sitemizde kullandığımız çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz Çerez Tablomuzu inceleyebilirsiniz.

Web sitemizde yalnızca kullanımı zorunlu çerezler bulunmaktadır. Bunlar; web sitemizde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirlemenize, formları doldurmanıza karşılık gelen hizmetlerimizin özelliklerini kullanmanıza olanak sağlayan bu çerezlerimiz web sitemizin doğru ve verimli çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler İnternet Sitesi’nin kullanılmas ve iletişim formunun doldurulması suretiyle tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesinde yaptığı işlemlere bağlı olarak;

“İş Holding Kariyer Fırsatları Genel Başvuru” ve “İletişim Formu”nun doldurulması halinde

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, (tarafımızca iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz i faaliyetlerinin denetiminin sağlanması)
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi (sunulan ürün ve hizmetler konusunda müşteriler ile ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerin karşılanması),
 • Talep/şikayetlerin takibi (gelen şikayet, talep, teşekkür ve öneri başvurularına cevap verilmesi) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiği hallerde, vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi) amacıyla,

“Site trafik bilgileri” bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi (form oluşturma işlemlerinde işlem güvenliğinin sağlanması) amacıyla işlenir. Öte yandan 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Çerezleri nasıl silebilirim veya reddedebilirim?

Web sitemizin verimli ve doğru şekilde çalışması için kullanılan zorunlu çerezler, Gizlilik Tercih Paneli üzerinden devre dışı bıraklamamaktadır. Web sitemizden tam anlamıyla faydalanmak için çerezlere izin vermenizi tavsiye etmekteyiz.

Çerezleri “gizlilik tercihi paneli” dışında nasıl yönetebilirim?

Web sitemizde kullanılan çerezlerin yönetimi “Gizlilik Tercih Paneli” üzerinden sağlanmaktadır. Ancak siz deerli ziyaretçilerimiz, çerezleri yönetmek için tarayıcınza bağlı olarak aşağıdaki yöntemleri de tercih edebilirsiniz:

Safari: mobil cihazınızın "ayarlar" bölümünden "safari" sekmesindeki, "Gizlilik ve Güvenlik" bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için de kullanabileceğiniz uygulamalar mevcuttur.

İşlenen Kişisel Verilerim Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak İş Holding A.Ş.’in grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen artlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmamas halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçinin açık rızasına tabidir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

İş Holding AŞ, Kanun’un 10. maddesi uyarınca veri sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığnı öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak ilenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sok. No:10 Beykoz/İSTANBUL”adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi isholding@hs01.kep.tr güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular veri sahibi tarafından İş Holding AŞ’ye daha önce bildirilen ve İş Holding AŞ’nin sisteminde kaytlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa “kvkk@isholding.com” adresine de iletilebilir.

Talep ve başvurularda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazlı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İş Holding AŞ. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İş Holding AŞ talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde İş Holding AŞ gereğini en kısa sürede yerine getirir ve İlgili Kişiyi bilgilendirir. Başvurunun İş Holding AŞ’nin hatasndan kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm artları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.